Reeglid

Festivalidel on alati palju erinevaid inimesi ning võib tekkida igasuguseid olukordi. Sellest lähtuvalt on vajalik korralik festivali meelespea, mida peaks teadma iga festivali külastaja.

Üldsätted
1. Järgneva reeglistiku reguleerimisalaks on AniMatsuri festivali (edaspidi: festival või AniMatsuri) kõik toimumis-paigad festivali algusest lõpuni.
2. Festivali alguseks loetakse esimese külastaja sisenemist festivalialasse. Festival lõppeb viimase külastaja lahkumisega festivalialalt.
3. Kui käesolev reeglistik on vastuolus toimumispaiga reeglistikuga, siis kehtib toimumispaiga reeglistik.
4. Käesolev reeglistik reguleerib festivali korraldajate, meeskonna, vabatahtlike ja külastajate tegevust.
5. Erandeid antud reeglistikku saab teha festivali korraldaja loal, kui ei ole sätestatud teisiti.

Festivalialal viibimine
1. Festivalialaks loetakse kõiki ruume, mida kasutatakse festivali korraldamise eesmärgil.
2. Festivaliala jaguneb kolmeks tsooniks.
2.1. Festivalialal esimeses tsoonis on festivali ajal lubatud viibida korraldajatel, meeskonnal, vabatahtlikel ja külastajatel. Külastajaks loetakse isikut, kellel on kehtiv festivalipääse, kes on esineja või kes on pääsenud festivalile eriloaga. Eriluba võib väljastada ainult peakorraldaja.
2.2. Festivali teise tsooni moodustavad festivali osad, mis nõuavad eripääset. Seal võivad viibida korraldajad, meeskonnaliikmed, eriloaga vabatahtlikud ja eripääsme soetanud isikud.
2.3. Kolmandas tsoonis võivad viibida ainult vabatahtlikud, meeskonnaliikmed ja korraldajad.
3. Koolieelikutel on keelatud festivalialal viibimine ilma vanema kui 13 (v.a) aastase saatjata. Saatja vastutab koolieeliku käitumise eest.

Vabatahtlikud
1. Vabatahtlikuks loetakse isikut, kes on sõlminud AniMatsuri korraldajatega vabatahtliku töölevõtu lepingu.
2. Vabatahtliku lisaõigused ja lisakohustused määrab vabatahtliku ja AniMatsuri korraldajate vahel sõlmitud leping.

Esemed
1. Festivali korraldajad ei vastuta esemete eest, mida inimesed on kaasa võtnud oma isiklikuks otstarbeks.
2. AniMatsuri korraldamise eesmärgil kohale toodud eseme kahjustamise korral peab esemet kahjustanud isik täies ulatuses kompenseerima eseme omanikule tehtud kahju.

Keelatud esemed
1. Keelatud esemeteks nimetatakse esemeid, mida ei tohi külastajad viia festivalialasse festivali toimumise ajal. Festivalialasse on keelatud tuua relvi*.
2. Keelatud esemed konfiskeeritakse kohe festivali korraldajate poolt. Konfiskeeritud esemeid hoiustatakse piletikontrollis. Festivali korraldajad ei vastuta konfiskeeritud esemete heaolu eest.

Käitumine
1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama teiste inimeste heaoluga. Teguviisi, mis vähendab teiste inimeste heaolu, nimetatakse häirivaks käitumiseks.
2. Häirivaks käitumiseks loetakse nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda, festivalialal joobeseisundis või narkojoobes viibimist, käesoleva reeglistiku rikkumist ning festivalikorraldajate instruktsioonide eiramist.
2.1. Erandina on lubatud kerges joobeseisundis viibida täiesealistel festivali külastajatel üritustel avaball, mis toimub korp! Sakala ruumides, ning AniMatsuri pidu, mis toimub Genialistide klubis.

Riietus

1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama riietumisstiiliga, mis sobib avalikus kohas kandmiseks.
1.1. Riietumisstiili puhul peab arvestama, et külastajate hulgas on ka alaealisi.
2. Festivalialal viibija riietub vastavalt riietumisstiilile.
2.1.  Vastavalt riietumisstiilile on kostüümide puhul meestel minimaalselt lubatud käisteta särk ja lühikesed püksid ning naiste puhul ülemine bikiiniosa ja lühikesed püksid/seelik.
3. Kostüüme, mis ei vasta nõuetele, ei või kanda avalikus kohas.
3.1. Nõuetele mitte vastava kostüümi puhul on festivali korraldajal õigus paluda festivali külastajal end katta.

Sanktsioonid
1. Käesoleva reeglistiku rikkumise korral on festivali korraldajatel õigus vastavalt rikkumise raskusastmele ja iseloomule kehtestada korrarikkujale sanktsioone. Meeskonnaliikmel on õigus kehtestada sanktsioone oma vastutusala piires.
2. Sanktsioonideks on esemete konfiskeerimine või korrarikkuja festivalialalt välja saatmine. Mõlemat sanktsiooni korraga kehtestada ei või. Korraldajatel on keelatud kehtestada erandeid antud punkti osas.
3. Meeskonnaliikmed võivad kehtestada sanktsioonina isiku välja saatmist oma vastutusala piirkonnast.
4. Meeskonnaliikme poolt kehtestatud sanktsiooni võib vaidlustada korraldajatele. Peakorraldajale võib vaidlustada teiste korraldajate poolt kehtestatud sanktsiooni.
5. Kui korrarikkujaks on koolieelik, siis sanktsioonid kehtestatakse ta saatjale.
6. Korraldajatel on on antud peatüki osas keelatud kehtestada erandeid.

* Relvaks loetakse kõiki esemeid, mille käitlemist reguleerib Eesti Vabariigi Relvaseadus (tulirelvad, gaasirelvad, pneumorelvad, heitrelvad, külmrelvad ja elektrišokirelvad). Lisaks on korraldajatel õigus konfiskeerida kõiki nuge, noalaadseid esemeid ja muid lõikevahendeid, millega on võimalik tekitada kehavigastusi.