Festivali kodukord

Festivali kodukord

 

Festivalidel on alati palju erinevaid inimesi ja võib tekkida igasuguseid olukordi. Sellest lähtuvalt on vajalik korralik festivali meelespea, mida peaks teadma iga festivali külastaja.

Üldsätted

1. Järgneva reeglistiku reguleerimisalaks on AniMatsuri festivali (edaspidi: festival või AniMatsuri) kõik toimumispaigad festivali algusest lõpuni.

2. Festivali alguseks loetakse esimese külastaja sisenemist festivalialale. Festival lõppeb viimase külastaja lahkumisega festivalialalt.

3. Kui käesolev reeglistik on vastuolus toimumispaiga reeglistikuga, siis kehtib toimumispaiga reeglistik.

4. Käesolev reeglistik reguleerib festivali korraldajate, meeskonna, vabatahtlike ja külastajate tegevust.

5. Erandeid antud reeglistikku saab teha festivali korraldaja loal, kui ei ole sätestatud teisiti.

Festivalialal viibimine

1. Festivalialaks loetakse kõiki ruume, mida kasutatakse festivali korraldamise eesmärgil.

2. Festivaliala jaguneb kolmeks tsooniks.
2.1. Festivalialal esimeses tsoonis on festivali ajal lubatud viibida korraldajatel, meeskonnal, vabatahtlikel ja külastajatel. Külastajaks loetakse isikut, kellel on kehtiv festivalipääse, kes on esineja või kes on pääsenud festivalile eriloaga. Eriluba võib väljastada ainult peakorraldaja.
2.2. Festivali teise tsooni moodustavad festivali osad, mis nõuavad eripääset. Seal võivad viibida korraldajad, meeskonnaliikmed, eriloaga vabatahtlikud ja eripääsme soetanud isikud.
2.3. Kolmandas tsoonis võivad viibida ainult vabatahtlikud, meeskonnaliikmed ja korraldajad.

3. Koolieelikutel on keelatud festivalialal viibimine ilma vanema kui 13- (v.a) aastase saatjata. Saatja vastutab koolieeliku käitumise eest.

Vabatahtlikud

1. Vabatahtlikuks loetakse isikut, kes on sõlminud AniMatsuri korraldajatega vabatahtliku töölevõtulepingu.

2. Vabatahtliku lisaõigused ja lisakohustused määrab vabatahtliku ja AniMatsuri korraldajate vahel sõlmitud leping.

Esemed

1. Festivali korraldajad ei vastuta esemete eest, mida inimesed on kaasa võtnud oma isiklikuks otstarbeks.

2. Festivali korraldajad lubavad garderoobi jäetud esemetega käituda heaperemehelikult, kuid ei võta nende eest vastutust.

3. AniMatsuri korraldamise eesmärgil kohale toodud eseme kahjustamise korral peab eset kahjustanud isik täies ulatuses kompenseerima eseme omanikule tehtud kahju.

Keelatud esemed

1. Keelatud esemeteks nimetatakse esemeid, mida ei tohi külastajad viia festivalialale festivali toimumise ajal.

2. Keelatud esemete alla kuuluvad muuhulgas alkohoolsed joogid, narkootikumid ja relvad*. Lõpliku otsuse esemete festivalialale lubamise kohta teevad festivali korraldajad.

3. Keelatud esemed konfiskeeritakse kohe festivali korraldajate poolt. Konfiskeeritud esemeid hoiustatakse piletikontrollis. Festivali korraldajad ei vastuta konfiskeeritud esemete heaolu eest.

Käitumine

1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama teiste inimeste heaoluga. Teguviisi, mis vähendab teiste inimeste heaolu, nimetatakse häirivaks käitumiseks.

2. Häirivaks käitumiseks loetakse nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda, festivalialal joobeseisundis või narkojoobes viibimist, käesoleva reeglistiku rikkumist ja festivalikorraldajate instruktsioonide eiramist.
2.1 Erandina on täisealistel külastajatel õigus kerges joobeseisundis viibida ja alkoholi tarbida avaballil ning peol. Mõlemal juhul reguleerib ürituse toimumiskohas käitumist toimumiskoha kodukord.

3. Eriolukorra puhul on kõigil külastajatel kohustus alluda meeskonnaliikmete korraldustele.
3.1 Eriolukorraks loetakse tulekahjut, pommiohtu, rünnet festivali külastajate või meeskonna vastu ning muid olukordi, mis võivad tõsiselt ohustada festivali meeskonna ja/või külastajate ohutust.
3.2 Eriolukorra kuulutab välja festivali peakorraldaja, peakorraldaja abi või turvaülem.

Foto- ja videograafia

1. Festivalialale sisenemisel nõustub külastaja tema filmimise ja pildistamisega korraldajate poolt kinnitatud meediameeskonna poolt (kannavad punast meeskonnasärki) ning kinnitab, et materjali võib kasutada külastajale tasu maksmata kommertslikel eesmärkidel kõigis video- ja fotoformaatides, kaasa arvatud trükimeedias ja televisioonis.

2. Külastajatel on õigus pildistatava (koolieeliku puhul tema saatja) loal teha fotosid ning salvestada pildistatavast videomaterjali.

3. Külastajatel on õigus keelduda enda fotografeerimisest või endast videomaterjali salvestamisest teiste külastajate poolt.
Erandiks on siinjuures kaugplaanis võetud fotod või videomaterjal, kus kõigi pildile jääjate loa küsimine pole vajalik. Samuti on erandiks cosplay võistluses osalejad, keda võib võistluses osalemise ajal fotografeerida ilma luba küsimata.

4. Tegevuste ajal fotografeerimise otsustab tegevuse läbiviija.

5. Eelpool mainitud reeglite rikkumisel on korraldajatel ja turvameeskonna liikmetel õigus nõuda reegleid rikkuva materjali kustutamist.

Riietus

1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama riietumisstiiliga, mis sobib avalikus kohas kandmiseks.
1.1. Riietumisstiili puhul peab arvestama, et külastajate hulgas on ka alaealisi.

2. Festivalialal viibija riietub vastavalt riietumisstiilile.
2.1.  Vastavalt riietumisstiilile on kostüümide puhul meestel minimaalselt lubatud käisteta särk ja lühikesed püksid ning naiste puhul ülemine bikiiniosa ja lühikesed püksid/seelik.

3. Kostüüme, mis ei vasta nõuetele, ei või kanda avalikus kohas.
3.1. Nõuetele mittevastava kostüümi puhul on festivali korraldajal õigus paluda festivali külastajal end katta.

4. Kostüümi sobivuse küsimustega võib enne festivali pöörduda cosplay@animatsuri.eu. Festivalialal on kostüümi sobivuse hindamise õigus kõigil korraldajatel, piletimüügimeeskonna liikmetel ja turvameeskonna liikmetel.

Sanktsioonid

1. Käesoleva reeglistiku rikkumise korral on festivali korraldajatel õigus vastavalt rikkumise raskusastmele ja iseloomule kehtestada korrarikkujale sanktsioone.

2. Võimalikeks sanktsioonideks on suulise hoiatuse tegemine, kodukorras keelatud või muud moodi ohtlike esemete konfiskeerimine, korrarikkuja eemaldamine tegevuselt või festivalialalt. Eseme konfiskeerimist ja festivalialalt lahkumist ei tohi korraga rakendada. Korraldajatel on keelatud kehtestada erandeid antud punkti osas.

3. Ebaseaduslike esemete omamise** või ebaseadusliku käitumise** korral on festivali korraldajatel õigus ja kohustus teavitada politseid.

4. Tasuliselt tegevuselt või festivalialalt korrarikkumise tõttu eemaldatud isikutel puudub õigus nõuda tegevuse tasu või piletiraha hüvitamist.

5. Meeskonnaliikmetel on õigus sanktsioone kehtestada oma vastutusala piires. Festivalialalt eemaldamise õigus on korraldajatel.

6. Meeskonnaliikme poolt kehtestatud sanktsiooni võib vaidlustada korraldajatele. Peakorraldajale võib vaidlustada teiste korraldajate poolt kehtestatud sanktsiooni.

7. Kui korrarikkujaks on koolieelik, siis sanktsioonid kehtestatakse ta saatjale.

8. Korraldajatel on antud peatüki osas keelatud kehtestada erandeid.

* Relvaks loetakse kõiki esemeid, mille käitlemist reguleerib Eesti Vabariigi Relvaseadus (tulirelvad, gaasirelvad, pneumorelvad, heitrelvad, külmrelvad ja elektrišokirelvad). Lisaks on korraldajatel õigus konfiskeerida kõiki nuge, noalaadseid esemeid ja muid lõikevahendeid, millega on võimalik tekitada kehavigastusi.

**Lähtuvalt festivali toimumisajal kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest